Dopis generálům NATO

Musím se přiznat, že jsem se dlouho zvažovala, zda vůbec zveřejnit tento dopis, ve kterém vyjadřuji všechno to, co cítím v souvislosti s válkou na Ukrajině a co není právě v souladu s dnes přijímanými konvenčními názory.

Pro jeho zveřejnění jsem se nakonec rozhodla v souvislosti s mým pudem sebezáchovy – jde totiž o můj karmický úkol, který si musím splnit. Nikdo jiný to za mě neudělá.

Chci tím motivovat i ostatní, aby měli odvahu říkat to, co si myslí, i když to zrovna nezapadá do právě uznávaného konvenčního rámce.

Někdy je třeba dát najevo své negativní emoce…

Někdy je třeba dát najevo své negativní emoce, a tak to v souvislosti s válkou na Ukrajině udělám i já.

Začnu ale sama u sebe. Jsem člověk, který zná svou cenu a pomáhá odhalit cenu i ostatním lidem, kteří tápou. Vím, že každý člověk, i ten nejproblematičtější, má svou vlastní cenu a je hoden lásky. U takových jedinců je největším problémem to, že ostatní lidé odmítají v takových lidech hledat to dobré, jednoduše proto, že o tom nevědí.

A tak ve svých projektech předávám informace, se kterými lidé mohou odhalit LIDSKOU hodnotu sami u sebe i u druhých lidí.

Proč o tom hovořím? Hovořím o tom z toho důvodu, protože pokaždé, když zbytečně zahyne člověk, je to velká ztráta – ten úkol, který měl tento člověk vykonat, tak není dokončen a jeho vyřešení se přenáší na další generace.

Smrt člověka, zvláště mladého, je vždycky neštěstím – pokud například zahyne při nějakém neštěstí či katastrofě. Jsem ovšem přesvědčená o tom, že je nepřípustné, aby v 21.století umírali lidé ve válkách. Jak vidím válku na Ukrajině z historického hlediska i to, jak to s válkou na Ukrajině je ve skutečnosti, o tom píšu v záložce Ukrajina – máme-li válku na Ukrajině posuzovat objektivně, musíme mít k dispozici všechny relevantní informace.

Měla jsem za to, že lidstvo od 2.světové války vyspělo a dokážeme posuzovat věci a situace s nadhledem, a tak jsem byla skutečně zděšená z toho, když jsem se dověděla, že naše vláda a další země aliance NATO, tedy NATO jako celek, posílá na Ukrajinu zbraně.

Pak jsem slyšela generály NATO, jak odůvodňují své kroky a jak obhajují to, co dělají a jak posílají na Ukrajinu stále víc a více zbraní.

To všechno bylo v době, kdy jsem četla 2.díl knihy bývalého československého armádního generála Ludvíka Svobody „Cestami života“, kde Ludvík Svoboda vypráví o tom, jak společně s Rusy a Ukrajinci za 2.světové války osvobozovali od německého fašismu právě ta místa, kde nyní zuří válka. Co by asi pan Ludvík Svoboda řekl tomu, kdyby viděl, že teď proti sobě stojí dva národy, na jejichž jednotě v 2.světové válce záviselo mnohé?

Tento rozpor mě motivoval k tomu, abych se minulostí Ukrajiny začala zabývat hlouběji. Své poznatky jsem zpracovala do e-booku s názvem „Ukrajina a Rusko včera a dnes aneb Jak se sjednotit?“, který jsem v květnu roku 2022 zaslala našim poslancům. Text mailu naleznete na mém webu v záložce Poslanci ČR.

Po odeslání mailu jsem však při četbě knih odhalila další šokující skutečnosti o Rusku a Ukrajině, a tak jsem tyto informace do e-booku doplnila a celý text je nyní k dispozici na mých webových stránkách v záložce Ukrajina.

Změna v postoji Ukrajinců přišla s motivací NATO, že by se Ukrajina mohla stát součástí NATO… Při seznamování s historií Ukrajiny jsem si uvědomila, že právě toto je faktické uskutečňování Bismarckova plánu, který „spatřil světlo světa“ v 19.století – však také rok 1848, kdy Bismarck s tímto plánem přišel, odpovídá roku 2014. Nyní je ale úplně jiná doba, nemůžeme si už dovolit zastírat informace, je nutné říkat vše na rovinu a bez přetvářky, protože tím, jaké nyní předáváme informace, připravujeme podmínky pro život pro příštích 2000 let. Na nás teď je, abychom uchopili pravdu, vynesli ji na povrch a nechali na jejím základu „vyrůst“ něco nového, co bude skutečně pomáhat. A při tom všem bychom měli změnit své postoje tak, aby byly funkční a použitelné.

Nyní (tyto řádky píšu na začátku června roku 2022) je situace taková, že je k dispozici obrovské množství informací, mnohé z nich jsou zavádějící, klamavé či vyloženě lživé – přesně v duchu učení čínského stratéga a válečníka z doby před naším letopočtem mistra Suna z jeho knihy „O umění válečném“:

O umění válečném-str17/Válka, toť šalba a klam.

Výše jsem se zmínila o bývalém československém armádním generálovi Ludvíku Svobodovi. Ten v 2.díle knihy bývalého československého armádního generála Ludvíka Svobody „Cestami života“ vypráví i o tom, jak měli v 2.světové válce v jednom okamžiku bojovat proti Ukrajincům, kteří se přidali k Němcům. Tenkrát Čechoslováci odmítli proti Ukrajincům bojovat a raději uzavřeli příměří. Všechno to tenkrát bylo o tom, že Ludvík Svoboda jednal podle toho, jak to cítil. To vypovídá o tom, že s citlivým přístupem je možné lecčemus zabránit.

Ta první otázka generálům NATO, která na mě nejvíce dotírá, zní:

„KDE SE VE VÁS, PÁNI GENERÁLOVÉ, BERE TOLIK NENÁVISTI, ŽE POSÍLÁTE NA UKRAJINU ZBRANĚ A MOTIVUJETE K TOMU I OSTATNÍ STÁTY?

Ty ZBRANĚ ZABÍJÍ TÁTY OD RODIN A SYNY RODIČŮM, KTERÝM BUDOU TITO MUŽOVÉ CHYBĚT. Chci vám, pánové generálové z NATO i vám všem kteří podporujete válku na Ukrajině zasíláním zbraní, připomenout, že skutečnou podstatou života je ŽÍTPŘEŽÍT. Jenže skutečné PŘEŽITÍ nezajistí zbraně. Přežít je možné pouze tehdy, když bude co jíst.

Pravda – dříve lidé také brali do rukou zbraně, aby si zajistili obživu – muži zabíjeli zvěř. Pokud nyní posíláte někam zbraně, které zabíjejí, tak to znamená, že považujete lidi také za zvěř? tomu nevěřím! Nevěřím tomu, že považujete lidi za zvěř. Spíš jste plní nenávisti …

Pokud jste ale plni nenávisti, pak jste jako národ ve svém rozvoji za posledních sto let nepostoupili ani o píď. Soudím tak z toho, co se dočítáme o dění z roku 1914 v souvislosti s našimi legionáři. Mám zde jeden citát z knihy LEGIONÁŘI od Miroslava Honzíka (vyd.1990). To, co je v této knize psáno o roku 1914, mi silně připomíná to, co se v prvním pololetí roku 2022 děje na Ukrajině.

Kniha LEGIONÁŘI – Miroslav Honzík (vyd.1990

 Legionáři-str.14/ Původní jednota pařížských krajanů byla diktována společnou nenávistí k Rakousko-Uhersku a nejistotou, jak se vůči nim zachovají francouzské úřady. Dne 22.září 1914 byli Češi uznáni francouzskou vládou za spřátelený národ. Dosáhli tedy stejného postavení jako například Poláci a Alsasané.

Někdo, pravděpodobně profesor Arnošt Denis, připomenul na patřičných místech, že čeští poslanci v roce 1871 protestovali proti připojení Alsaska a Lotrinska k Německu. Svou úlohu sehrál nepochybně i nástup československých dobrovolníků do francouzských ozbrojených sil. Byl to nesporně úspěch našich krajanských spolků, ale tím se zároveň značně uvolnil tmel jejich jednoty. Pominulo nebezpečí internace a zabavení majetku. Nastalo různění názorů a ostatní průvodní jevy tak typické pro náš národ, když pomine nebezpečí…“ Legionáři-str.14/

Legionáři a Ukrajina

Dokážu si celkem dobře představit, že stejnou „nejistotu“ a „nenávist“ prožívají nyní i na Ukrajině.

My jako národ jsme si, jak je patrné z úryvku, něčím podobným prošli už před více než sto lety, takže nás to jako národ opravňuje k předávání zkušeností.

Myslím, že nebudu daleko od pravdy, pokud řeknu, že to, co je zde uvedeno, a sice

 „průvodní jevy tak typické pro náš národ, když pomine nebezpečí“

platí i pro ostatní národy a vlastně pro každého člověka. Přesuňme se tedy opět do roku 2022.

Jednota v nenávisti v roce 2022 jako před 100 lety

Nynější jednota je opět diktována společnou nenávistí, jen s tím rozdílem, že je to nenávist k Rusku, tedy k těm, kteří se zasloužili o to, co se na Ukrajině za celou dobu vybudovalo. Bouří se ti nejmladší, aniž by tušili, že to není skutečný výraz svobody, je to jen pýcha těch, kteří v životě nic nedokázali, a tak si neváží toho, co vytvořili druzí a umí se jen bouřit a být vulgární. Tudy ovšem cesta ke skutečné svobodě nevede. Takovýmto způsobem nikdy ničeho nedosáhnou.

A tak se můžeme ptát – co až nenávist pomine? Co pak? K odpovědi na tuto otázku je třeba se ponořit hlouběji do minulosti.

Rakousko-Uhersko versus Rusko

Mezi Rakousko-Uherskem, které bylo předmětem nenávisti v roce 1914, a Ruskem, které je předmětem nenávisti v roce 2022, je totiž diametrální rozdíl.

Rakousko-Uhersko

Rakousko-Uhersko bylo státním útvarem, který vznikl v roce 1868 po katastrofální porážce rakouské císařské armády ve válce proti Prusku v roce 1866, nemělo tedy pevné kořeny a nerespektovalo ani původ jednotlivých národů Rakousko-Uherska. Proto bylo třeba jej v době, kdy se ukazovala jeho nefunkčnost, nahradit jiným státním útvarem či útvary.

Právě o to se postarali ti, kteří již od závěru 19.století pracovali na spojení všech slovanských národů v Evropě. Jen pro zajímavost – víte například, že poválečné uspořádání Evropy naznačil ve svém mírovém programu také dopisovatel Timesů H.W.Steed?

Rusko

Rusko je naproti tomu státní útvar, který má na východě Evropy své hluboké kořeny a nelze jej tudíž vykořenit. Byla by to zbytečná snaha, tak nemá cenu se o to ani pokoušet.

Jednota v nenávisti v roce 2022

Ta jednota, která je teď, existuje a může existovat jen proto a právě proto, že existuje Rusko, proti kterému se všechny státy spikly.

Z toho vyplývá, že má-li být jednota, přesněji „jednota v nenávisti“, musí být i Rusko, z čehož logicky vyplývá, že záměru, kterým je „likvidace Ruska“, nesmí být nikdy dosaženo, protože pak by zanikla i ona jednota – „jednota v nenávisti“.

A tak, abychom jednotu zachovali, je třeba zjistit, kde se ta nenávist bere?

Z astropsychologického hlediska je to tak, že nenávist se objevuje, pokud člověk nemůže projevit lásku nebo je mu láska odepřena. Pak pojme hlubokou nenávist ke všem, kteří se s láskou cítí dobře. Jenže člověk se nemůže cítit dobře, pokud neprojeví lásku. A tak je to takový začarovaný kruh, který v konečném efektu skončil válkou na Ukrajině. Ono to ale všechno souvisí i s tím, o co člověku jde, jaký je jeho cíl.

Rok 2022 a hrdinové na Ukrajině

V roce 2022 jsou prohlašováni za hrdiny ti, kteří padli při obraně svých domovů na Ukrajině ve válce, ke které vůbec nemuselo dojít, kdybyste na Ukrajinu vy, generálové NATO, neposlali zbraně.

Ti muži prý bojovali za svobodu, a tak by mohl někdo říci, že jsou oběťmi boje za svobodu. Ale co je to za svobodu, když ty domovy, které tito muži bránili a za jejichž obranu padli, jsou nyní zničeny právě „díky“ těm zbraním, kterými bojovali? Právě kvůli těmto zbraním, tedy zbraním, které jste poslali na Ukrajinu vy, generálové NATO, ta válka propukla!

A jak „svobodné“ se v tuto chvíli asi cítí rodiny těchto vojáků? To místo po „hrdinovi“ nikdo nenahradí. Nikdo už nevrátí dítěti tátu, ženě manžela, rodičům syna. Jak to pomáhá v utváření lepšího světa, když děti budou vyrůstat bez otce a rodiče se o sebe budou muset ve stáří postarat sami?

Rusko, Boží záměr a strach

Rusko musí existovat, protože je přirozenou součástí světa nebo, přesněji. „Božího záměru“. Úkolem celých generací lidstva, které se snaží Rusko zničit, ve skutečnosti je učit se od Rusů, jak být pokornější a láskyplnější.

Však se o tom píše i v Bibli, že jeden z božích synů odešel na Východ. Boj mezi Východem a Západem tak v globální rovině představuje onen boj dvou bratrů. Ale teď už je na čase ten boj skončit a zlomit tak mnohasetleté prokletí.

Všechno pramení ze strachu. A kde se vlastně bere strach?

Zbraně včera a dnes

Pokud se bavíme o zbraních, pojďme se vrátit do minulosti a hledat tu samotnou příčinu, kdy člověk pocítil nutnost mít u sebe zbraň. Dostaneme se do 19.století, do období války Severu proti Jihu. Anebo dost možná ještě do období dobývání Ameriky…

Nejprve potřebovali mít lidé zbraně, aby si ulovili zvěř, potom aby se mohli bránit proti divoké zvěři, pak aby se mohli bránit proti původnímu americkému obyvatelstvu – indiánům, posléze aby bylo možné vybojovat svobodu, až nakonec to došlo tak daleko, že bratr obrátil zbraň proti bratru. To je dnes bráno jako norma.

Ale ono je to, páni generálové NATO, všechno jenom o projevu energií. Tím špatným, tedy negativním, co uděláte teď, vyšlete negativní signál do budoucna, a to negativní se k vám vrátí s dvojnásobnou silou. Tak funguje karma. V přítomnosti si vytváříte podmínky pro buducnost. Naučte se to dělat tak, abyste sami sobě neškodili…!

Karmický úkol a reinkarnace

Každý člověk má svůj karmický úkol, který si musí splnit, a vy dodávkou zbraní bráníte lidem v tom, aby si tento karmický úkol splnili. To se obrátí proti vám a budete to vy, kdo za to bude trpět. Co když se ve svém příštím životě reinkarnujete, tedy narodíte, do zničené Ukrajiny v jedné z těch rodin, které teď trpí nejvíce? Líbí se vám taková představa? Ne? Tak jednoduše udělejte něco pro to, aby se to nestalo. Anebo – nedělejte nic a nechte věci plynou přirozeně.

Strach a nenávist

Ve všech případech mělo opatření zbraně jednoho společného jmenovatele a tím byl STRACH. A taky rozdmýchávaná a podporovaná nenávist vůči druhým lidem.

Všechno pramenilo ze strachu. Strach skutečně vzbuzuje vnitřní přesvědčení, že kolem nás jsou jen samí nepřátelé, proti kterým je nutné se bránit, které je nutné likvidovat. Lásku změnil v nenávist hlavně STRACH. Vy se asi musíte hodně bát, když neustále někam dodáváte zbraně.

A jak se při tom cítíte? To je další otázka, kterou bych chtěla položit vám, generálům NATO, protože jsou to právě vaše pocity, co určuje skutečnou kvalitu vašeho života.

Univerzální zákony a principy

Univerzální zákony a principy hovoří o tom, že pokud člověk něco dělá, měl by z toho mít především dobrý pocit. Z toho, co je uvedeno na předcházejících stránkách, jasně vyplývá, že „porážka Ruska“ je i z hlediska celosvětového nežádoucí a takřka nemožná. Lépe řečeno – nejde ani tak o území, ale o lidi, kteří jsou s touto zemí spjatí.

Prožíváme epochální období, v němž končí Věk Ryb a začíná Věk Vodnáře se zcela jinou energetickou hodnotou. Podstata spočívá v tom, že nějaké vaše výmysly už tady neplatí. Má-li něco fungovat, pak to musí být především jednoduché, a to z toho důvodu, že v určitém okamžiku je nutné také jenom přijímat. A to je právě nyní. Ten, kdo jen lže a podvádí, ten se z toho všeho zblázní. Je‑li někde nenávist, nemůže to fungovat, protože to nemá opodstatnění

Co to má společného s NATO?

Doktrína nenávisti, kterou teď šíří NATO, se rozpíná dál a dál a jednotlivé státy tu nenávist obrací jeden proti druhému, protože jinak by ji musely obrátit samy proti sobě, což by byl případ hada stočeného do kruhu, který začíná požírat svůj vlastní ocas… Jen tak mimochodem – i v biblickém příběhu má svou roli had, který nabádá k porušení božího příkazu.

Symbol hada podruhé

Existuje ale ještě jedna síla, která souvisí s hadem – je to síla hada stočeného do klubíčka a disponuje jí každý člověk. Této energii se říká „Hadí síla“ nebo také „síla kundaliní“. Ano, právě toto je něco, v čem jsme si my všichni rovni.

Tato energie se začíná uvolňovat po 40.roku věku a stoupá ze spodní části páteře po páteři nahoru. Je to právě tato energie, s níž začínáme při krizi středního věku vnímat i duchovní a také kosmický rozměr života a začínáme ve svém životě uplatňovat i své citlivé „kosmícké anténky“ využívající intuici a přinášející inspiraci. Do té doby už by měl člověk znát svou vlastní cenu, aby mohl tuto energii využít tak, aby pomáhala.

LÁSKA a TOUHA i pro vás, páni generálové NATO

               Až vám tedy bude nejhůř, pánové, vzpomeňte si na to, že existuje nejmocnější energie, která je schopna vám od základů změnit život.

Jsou to vlastně dvě energie, ta jedna je energie lásky a ta druhá energie vaší touhy. Změňte svou nenávist a zášť, ať už vůči Rusku či vůči komukoli jinému, na energii lásky a začněte si plnit to, po čem skutečně hluboce toužíte a co je součástí „božího záměru“. Ono to spolu souvisí.

Trochu jiná ODVAHA, která má skutečně smyl

Hovoříte o odvaze vzít zbraň a bojovat, ale to v tuto chvíli z univerzálního hlediska NENÍ SKUTEČNÁ ODVAHA – je to jen vzpoura bez cíle, byť má v této epoše svůj smysl.

Skutečná odvaha ale spočívá úplně v něčem jiném. Ten, kdo je skutečně odvážný, dokáže sestoupit až do nejhlubších zákoutí své duše a přiznat sám sobě své vlastní chyby. Ty znečistily jeho duši nánosy bahna a špíny, které svým chybným přístupem způsobil.

Hluboko pod tím nánosem bahna a špíny jsou ukryty skutečné LIDSKÉ HODNOTY a TOUHY, někdy v hlubokém nevědomí.

Je dost možné, že jsou to touhy vašich předků, které se nepodařilo naplnit a které si možná vaši předkové uvědomili až v okamžiku odchodu z tohoto světa, kdy člověk bilancuje svůj život a uvědomuje si i to, v čem chyboval.

PRÁVO i POVINNOST

Vy nyní můžete tyto TOUHY naplnit, to ale až po tom, co budete mít SKUTEČNOU ODVAHU přiznat si své chyby a svým vlastním konáním ty nánosy bahna a špíny ze své duše odstranit a očistit se tím, že začnete dělat něco jinak, abyste se mohli zase cítit dobře a hlavně LIDSKY.

Je to vaše nejsvětější právo a také povinnost a může vám přinést skutečnou svobodu se vším všudy, co k tomu patří – včetně toho, že najdete zcela nový smysl života a život vás bude opravdu těšit, protože budete mít přístup k tomu, co vám to umožní…

To ovšem jen za předpokladu, že budete mít dostatek trpělivosti.

VÁLKA NA UKRAJINĚ a UNIVERSUM

Vše, co se děje, má univerzální charakter. I válka na Ukrajině.

To, co se děje, má jediný cíl – aby si lidstvo uvědomilo skutečnou nesmyslnost válek. Někdy je třeba nechat věcem taky volný průběh, alespoň na osobní rovině, protože jakékoli konání způsobuje problémy, které se pak musí složitě řešit.

Na druhou stranu však platí i to, že pro určité věci je nutné fyzickou energii projevit – to platí především o obživě. Místo boje tak mohou muži svou fyzickou energii uplatnit na to, aby bylo co jíst.

Výzva pro všechny generály světa

A tak tu mám výzvu nejen pro generály NATO, ale pro všechny generály světa. Pošlete vojáky na pole! Pošlete je vykonávat jakoukoli fyzickou práci, při které budou vytvářet trvalé hodnoty! Bude to mnohem lepší způsob, jak využít energii vojáků právě teď, kdy si připravujeme obživu na příští rok.

Ženy v dnešní době jako poslankyně míru

Dne 23.5.2022 jsem se zúčastnila oslav 30.výročí založení české mezinárodní „Federace žen za mír ve světě, která u nás v Čechách sdružuje ženy různých národností žijící v Čechách. Oslava to byla spíše skromná, ale o to srdečnější a radostnější.

Na oslavě jsme měly možnost hovořit s ukrajinskou ženou – maminkou, která k nám do Čech přijela z válkou sužované Ukrajiny se svou malou dcerkou, ze které už zděšení z války snad opadlo, a tak si hrála, zatímco nám její maminka vyprávěla jejich příběh.

Pokud hovoříte s člověkem, který byl přímým účastníkem války, kterou jste před tím jen sledovali v televizi nebo ve statistikách, hodně vás to zasáhne. Ta maminka nám vyprávěla o tom, jak v prvních dnech války strávily několik dní ve sklepě, než společně s malou dcerkou využily možnosti odejet do Čech, a tak jako jediná Ukrajinka dostala příležitost zúčastnit se se svou dcerkou oslavy 30.výročí založení české mezinárodní „Federace žen za mír ve světě“.

Této mamince a její dcerce dělala na oslavě doprovod členka české mezinárodní „Federace žen za mír ve světě„, ambasadorka míru ruské národnosti. Trpělivě jí překládala vše, o čem se na oslavě hovořilo. Hovořilo se o lásce, spolupráci, naději, kráse i umění. Přednášely se verše o životě a o tom, jak se učit od dětí. V závěru udělaly tyto dvě ženy společně symbolický MOST MÍRU jako vyjádření nejvroucnějšího přání a tužeb nás žen – CELOSVĚTOVÉHO MÍRU.

Na setkání bylo více dětí, které si spolu bezstarostně hrály s vírou, že my, dospělí, se postaráme o to, aby si mohly bezstarostně hrát i nadále. To je ovšem možné pouze v míru, který jim musíme zajistit my, dospělí.

My ženy už jsme pro to něco udělaly a teď je řada na vás, páni generálové aliance NATO i vy ostatní.

Co udělat pro mír?

Co můžete udělat pro mír? Můžete udělat to úplně nejjednodušší – zrušte NATO. Anebo ještě lépe – zrušte NATO a využijte jeho potenciálu k mírovým účelům! Proměňte, přetransformujte NATO v organizaci, která bude skutečně pomáhat – POMÁHAT V MÍRU – a do které se může zapojit kdokoliv, tedy i Ukrajina a když si to bude přát, tak třeba i Rusko!

K ČEMU MOHOU POSLOUŽIT ZÁKLADNY NATO?

Vaše základny mohou sloužit například jako školící střediska pro uskutečnění mírových programů.  Z toho můžete mít opravdu dobrý pocit, pokud to, na čem jste pracovali uplynulých třicet let, bude završeno takovýmto krásným mírovým počinem, protože za těchto okolností se vám může opravdu podařit naplnit touhy vašich předků – a také ty vaše, a přitom dokázat ve svém životě něco velkého a skutečně smysluplného, co bude skutečně pomáhat, protože právě to je ta skutečná, nevědomá touha každého člověka.

A CO SE ZBRANĚMI?

A co udělat s těmi zbraněmi, kterých máte plné sklady? Prý je jich tolik, že by dokázaly několikrát zničit celou Zemi? To je asi trochu přehnané, ale prostě je dejte do šrotu a vyrobte z nich třeba zemědělské stroje, nástroje nebo stroje, které budou vyrábět něco užitečného PRO ŽIVOT. Právě to bude ta správná transformace a cesta ke skutečnému SJEDNOCENÍ! V takovéto činnosti vás jistě každý rád podpoří včetně Ukrajiny a také Ruska. A vám se bude v takovém přátelském prostředí taky lépe dýchat!

Jaký je současný záměr NATO?

Říká se, že nejdůležitější je v životě KOMUNIKACE a informace, kterým věnujete pozornost. Já občas slýchám, že prý chcete zabrat celou Evropu a svět, Rusko si prý rozdělíte na tři díly a z lidí uděláte otroky – nemyslící zombie, které vám budou sloužit. Když se podívám na internet, skoro to vypadá, že to tak je, ale to vy si určitě nedovolíte.

Kdybyste totiž ze všech lidí udělali „nemyslící zombie“, pak byste se od nich nemohli naučit to, co se od nich naučit můžete. A to by byla velikánská škoda – hlavně pro vás, protože pak by vás totiž život úplně přestal bavit. Ta jednotvárnost by vás ubíjela.

Kdybyste si zabrali všechna území světa a všechno by bylo podle vás, pak by ze světa zmizela ona rozmanitost, která dělá život krásný, takže by vás pak život začal neskonale nudit. A nuda to je pro člověka ten největší nepřítel.

Jak nalézt smysl svého života?

Když si ale přiznáte skutečnost, že každý člověk má svou hodnotu – tedy i vy – a že se od sebe navzájem můžeme mnohému naučit a společně tak vytvořit jeden úžasný celek jménem SVĚT, jehož PŘIROZENOU součástí bude skutečný a SMYSLUPLNÝ LIDSKÝ ŽIVOT každého z nás, pak v sobě můžete odhalit naprosto netušené schopnosti, které vám ukáží skutečnou podstatu života a přinesou do vaší duše klid a mír a s ní pocity vděčnosti, lásky a krásy, které vám dosud zůstávají utajeny a unikají vám.

Teď je to tedy, páni generálové NATO, na vás. Jednoduše objevte svou skutečnou LIDSKOU hodnotu. Až odhalíte své vlastní „Já“, budete žasnout nad tím, jak je život jednoduchý a o co jste se dosud svým přístupem ochuzovali.

Takže stačí už jen začít. Šance máte stejné jako my, neobyčejní obyčejní lidé. Zkusit můžete to, co naleznete na mém webu. K tomu vám postačí jediné – naučit se česky 😊

Jana Mašková, astroložka, www.janamaskova.cz

Takto jsem to napsala, protože tak to cítím a je jen na vás, páni generálové NATO, co s tím uděláte.