O složitostech života

Při každodenních starostech nám přijde život nesmírně složitý, ale život není složitý, to si jej děláme složitý my sami a děláme to proto, protože jej neznáme. Budeme si tedy povídat o tom, o čem je život. Život má totiž pevně daná pravidla a budeme-li těmto pravidlům rozumět a řídit se jimi, budeme také vědět, co dělat pro řešení našich životních problémů.

ŽIVOTNÍ OBLASTI PRO NAPLNĚNÝ A SMYSLUPLNÝ ŽIVOT

Život má především mnoho vrstev. Není jen o vydělávání peněz a o starostech, které jsou s tím spojeny, ale také o tom, co nás těší, o harmonických vztazích a také o cestování, o sdílení stejných ideálů i o přijímání inspirace. Máme-li žít smysluplný a naplněný život, je třeba žít jej v celé jeho šíři.

Chci vědět víc:

Pro naplněný život je nutné mít zvládnuto také dvanáct životních oblastí

12 životních oblastí

Život jako celek je představován dvanácti základními životními oblastmi. Pro naplněný život je nutné mít zvládnuto všech dvanáct životních oblastí

 • OSOBNOST
 • FINANCE
 • BLÍZKÉ OKOLÍ, VZDĚLÁNÍ
 • RODINA, PŮVOD, NÁROD, VLAST
 • ZÁJMY, ZÁLIBY, DĚTI
 • KAŽDODENNÍ POVINNOSTI
 • PARTNERSKÉ VZTAHY
 • BLÍZKÉ VZTAHY
 • VÍRA, FILOZOFIE, CIZINA
 • SPOLEČNOST
 • PŘÁTELÉ
 • NEVĚDOMÍ, UZAVŘENÉ PROSTORY

Chci vědět víc

1.OSOBNOST – každý z nás disponuje určitou energií, se kterou jako OSOBNOST reagujeme na každou novou situaci. Právě s touto energií jako OSOBNOST objevujeme svou tělesnou stránku.

2.FINANCE – každý z nás má dánu určitou energii, kterou využívá v souvislosti s FINANCEMI. Tuto energii uplatňujeme při vydělávání peněz a také při hospodaření s penězi. Právě takovýmto způsobem vymezujeme svou tělesnou stránku

3.BLÍZKÉ OKOLÍ, základní VZDĚLÁNÍ – každý z nás má také dánu energii, kterou uplatňuje ve svém BLÍZKÉM OKOLÍ a také při základním VZDĚLÁNÍ. Právě toto je energie, se kterou dále rozšiřujeme v BLÍZKÉM OKOLÍ za pomoci základního VZDĚLÁNÍ další možnosti naší tělesné stránky, tedy fyzické existence.

4.RODINA, PŮVOD – Mimoto každý z nás disponuje určitou energií, kterou podědil po svých předcích. Právě s touto energií objevujeme své city, a to především při kontaktu se svou maminkou.

5.ZÁJMY, ZÁLIBY, DĚTI – Každý z nás také disponuje určitou energií, jejíž projev nám činí radost a potěšení. Takovýmto způsobem vymezujeme své city o projev pozitivních citů (radost, spokojenost, veselost, potěšení, nadšení…).

6.KAŽDODENNÍ POVINNOSTI, SLUŽBA DRUHÝM LIDEM, ZDRAVÍ – Každý z nás má určitou energii, kterou uplatňujeme při naší SLUŽBĚ DRUHÝM LIDEM, tedy při KAŽDODENNÍCH POVINNOSTECH, které musíme vykonávat, abychom si zajistili k životu to, co potřebujeme, což souvisí i s naším zdravím, protože při tom se učíme projevovat i své negativní city a pocity (zlost, vztek, nespokojenost, smutek, rozladění…), abychom tyto negativní emoce nehromadili ve své duši. Projev negativních citů a pocitů je důležitý z toho důvodu, aby mohla být v rovnováze tělesná a duševní stránka naší osobnosti, což souvisí i s naším ZDRAVÍM, protože zablokované negativní emoce se projevují na fyzické rovině nemocí. Proto dále rozšiřujeme své city také o projev negativních citů a pocitů, díky čemuž mohou druzí lidé změnit svůj přístup a postoje tak, aby mohlo dojít k rovnováze.

7.PARTNERSKÉ VZTAHY – Existuje také určitá energie, kterou se učíme uplatňovat prostřednictvím druhých lidí – našich PARTNERŮ, což jsou na jedné straně všichni lidé, s nimiž se setkáváme, ale zde především PARTNEŘI „na smlouvu“, ať už intimní nebo obchodní PARTNEŘI. Za pomoci této energie objevujeme své vztahy

8.HLUBOKÉ POCHOPENÍ VZTAHŮ (PENÍZE DRUHÝCH LIDÍ, SEX, SMRT) – Při vymezení PARTNERSKÝCH VZTAHŮ dáváme prostor i druhým lidem-svým PARTNERŮM-tak, jak žádáme sami pro sebe, abychom pochopili jejich pohnutky, což souvisí i s tím, co se dělo v minulosti. Zde jde o HLUBOKÉ POCHOPENÍ toho, o co jde ve VZTAHU – může zde jít o SEX (zde jde o SEX spíše jako o formu transcendence), o PENÍZE DRUHÝCH LIDÍ (faktury, složenky, úvěry, daně…) anebo o SMRT, která je na počátku něčeho nového – ke „SMRTI“ zde může dojít i na nehmotné rovině, kdy „zemře“, tedy skončí něco, co již nemá své opodstatnění, aby mohlo začít něco nového, což může být i něco, co se osvědčilo v minulosti, což lze charakterizovat také jako zánik a znovuzrození. Právě takovýmto způsobem své vztahy vymezujeme a proměňujeme, abychom se posunuli na vyšší úroveň vnímání a přesáhli své vlastní „Já“.

9.VÍRA, FILOZOFIE, DALEKÉ CESTY, CIZINA – Pokud dospějeme k hlubokému pochopení toho, o co jde ve vztazích, posuneme za hranice svého vlastního „Já“ a svým vlastním sebepřesahem se dostaneme na duchovní rovinu života, což je představováno nějakou VÍROU či životní FILOZOFIÍ, kterou si na základě kontaktu s druhými lidmi stanovíme. Na hmotné rovině jde o překračování hranic naší vlasti – o CIZINU, což může souviset i s DALEKÝMI CESTAMI. Zde už dostávají naše vztahy duchovní úroveň, kdy opouštíme své vlastní „Já“ a začínáme se zaměřovat spíše na druhé lidi. Máme-li si dále rozšířit své vztahy i na této duchovní úrovni, pak je třeba mít něco, čemu budeme věřit, ať už vlastní VÍRU či nějakou životní FILOZOFII.

10.SPOLEČNOST – Každý z nás je součástí SPOLEČNOSTI a každý z nás má také ve SPOLEČNOSTI svůj vlastní úkol. Tento úkol si začínáme plnit ve chvíli, kdy objevujeme svá práva, a to tím, že začneme jako OSOBNOST přebírat zodpovědnost za své vlastní konání.

11.PŘÁTELÉ – Po tom, co objevíme svá práva, začneme tato práva vymezovat ve skupině lidí, s nimiž sdílíme stejné ideály, tedy mezi PŘÁTELI.

12.NEVĚDOMÍ, UZAVŘENÉ PROSTORY, KOSMOS – Tato vymezená práva následně rozšíříme o další – kosmickou úroveň. To se leckdy děje prostřednictvím toho, co jsme my nebo naši předci vytěsnili do NEVĚDOMÍ. Leckdy to může souviset i s UZAVŘENÝMI PROSTORAMI (léčebny, sanatoria, ústavy, vězení, kasárna, kláštery…).

Těchto 12 životních oblastí se nám pravidelně připomíná a s nimi 12 základních energií našeho života, přičemž v každé této oblasti máme dánu nějakou energii, kterou v této oblasti uplatňujeme.

ENERGIE NAŠEHO ŽIVOTA

Každý z nás se učí v životě uplatňovat 12 základních energií. Jsou to:

12 energií

 • ČINNOST
 • STABILIZOVÁNͨ
 • KOMUNIKACE
 • PÉČE
 • TVOŘENÍ
 • ANALYZOVÁNÍ
 • VZTAHY
 • TOUHA
 • HLEDÁNÍ
 • BUDOVÁNÍ
 • OSVOBOZOVÁNÍ
 • PŘIJÍMÁNÍ
 • ČINNOST – Energie aktivní fyzické ČINNOSTI, se kterou začínáme něco nového přebíráním vůdčí role. Bez aktivní fyzické ČINNOSTI se nemůže nic uskutečnit.
 • STABILIZOVÁNÍ – Energie pasivního a praktického STABILIZOVÁNÍ vlastní životní situace na úrovni finanční, prostorové a citové
 • KOMUNIKACE – Energie aktivní a intelektuální KOMUNIKACE
 • PÉČE – Energie citlivé a empatické PÉČE o to, co je přirozené a co souvisí s RODINOU a PŮVODEM člověka a také s NÁRODEM a VLASTÍ i s planetou Zemí
 • TVOŘENÍ – Energie aktivního TVOŘENÍ, při kterém přebíráme vůdčí roli.
 • ANALYZOVÁNÍ – Energie citlivého a praktického ANALYZOVÁNÍ toho, co potřebujeme k přežití tak, abychom se cítili dobře.
 • VZTAHY – Energie aktivního navazování VZTAHŮ za pomoci intelektu.
 • TOUHA – Energie hluboké TOUHY, která je s to nás naprosto proměnit tím, že změníme neplatné vzorce chování.
 • HLEDÁNÍ – Energie aktivního HLEDÁNÍ společné cesty pro budoucnost, přičemž převezmeme vůdčí roli.
 • BUDOVÁNÍ – Energie citlivého a praktického BUDOVÁNÍ pevně daného řádu, za který můžeme převzít zodpovědnost.
 • OSVOBOZOVÁNÍ – Energie aktivního a intelektuálního OSVOBOZOVÁNÍ od toho, co nás omezuje, a to tím, že začneme dělat něco jinak a využijeme k tomu techniku.
 • PŘIJÍMÁNÍ – Energie pouhého pasivního a citlivého PŘIJÍMÁNÍ toho, co k nám přichází a může inspirovat pro nový začátek.

JAK SOUVISÍ ŽIVOTNÍ OBLASTI A ENERGIE NAŠEHO ŽIVOTA?

Každá ENERGIE NAŠEHO ŽIVOTA souvisí s jednou životní oblastí

 • OSOBNOST souvisí s ČINNOSTÍ
 • FINANCE souvisí se STABILIZOVÁNÍM
 • BLÍZKÉ OKOLÍ, VZDĚLÁNÍ souvisí s KOMUNIKACÍ
 • RODINA, PŮVOD souvisí s PÉČÍ
 • ZÁJMY, ZÁLIBY, DĚTI souvisí s TVOŘIVOSTÍ
 • KAŽDODENNÍ POVINNOSTÍ, SLUŽBA DRUHÝM LIDEM, ZDRAVÍ souvisí s ANALYZOVÁNÍM
 • PARTNERSKÉ VZTAHY souvisí se VZTAHOVÁNÍM SE (navazováním vztahů)
 • HLUBOKÉ POCHOPENÍ VZTAHŮ souvisí s TOUHOU
 • DALEKÉ CESTY, CIZINA, VÍRA, FILOZOFIE souvisí s HLEDÁNÍM
 • SPOLEČNOST souvisí s BUDOVÁNÍM
 • PŘÁTELÉ souvisí s OSVOBOZOVÁNÍM
 • NEVĚDOMÍ, UZAVŘENÉ PROSTORY souvisí s PŘIÍMÁNÍM

NAŠE ŽIVOTNÍ ÚKOLY aneb BOŽSTVA, KTERÁ ŘÍDÍ NÁŠ ŽIVOT

Každé z těchto témat je nám pravidelně připomínáno našimi životními úkoly, které máme pevně dány a zabarveny určitou energií, kterou se učíme v průběhu života zvládat. Právě k tomu nás vyzývají BOŽSTVA, s nimiž se učíme jednotlivé energie zvládat

10 božstev

10 božstev představuje 10 úkolů, které se učíme zvládat:

 • ŽITÍ
 • BEZPEČÍ
 • MYŠLENÍ
 • LÁSKA a SEBELÁSKA
 • ZÍSKÁVÁNÍ
 • DUCHOVNÍ RŮST
 • VESMÍRNÁ ZKOUŠKA
 • PROBUZENÍ
 • SJEDNOCOVÁNÍ
 • POSILOVÁNÍ
 • ŽITÍ – Nejmocnější energie našeho života

Tou nejdůležitější je pro nás energie našeho ŽITÍ, která dává našemu životu smysl.

 • BEZPEČÍ – Souznění s planetou Zemí

Náš život bychom měli žít v souznění s planetou Zemí, protože pak se můžeme cítit v BEZPEČÍ.

 • MYŠLENÍ – Kvalita našeho života

O tom, jak žijeme svůj život, rozhoduje naše MYŠLENÍ.

 • LÁSKA a SEBELÁSKA – Vědomí vlastní hodnoty a harmonické vztahy

Svou vlastní hodnotu v sobě odhalujeme prostřednictvím SEBELÁSKY, což souvisí i s naší schopnosti projevovat a přijímat LÁSKU ve vztahu k druhým lidem.

 • ZÍSKÁVÁNÍ a přežití

Abychom přežili, musíme také vlastními silami ZÍSKÁVAT to, co potřebuje k přežití. Právě toto je podstata soběstačnosti.

V určitém okamžiku našeho života se objeví nutnost dát svému životu duchovní rozměr.

 • DUCHOVNÍ RŮST – Duchovní rozměr života – Skoncujte s přeháněním!

S DUCHOVNÍM RŮSTEM je spojen duchovní rozměr života s větším zaměřením na pomoc druhým lidem. Pokud nedáme svému životu duchovní rozměr, budeme jen přehánět. V určitém okamžiku našeho života se nám zkrátka začne připomínat téma DUCHOVNÍHO RŮSTU a s ním duchovní rozměr života.

 • VESMÍRNÁ ZKOUŠKA – Překonávejte překážky a převezměte zodpovědnost za svůj život

Při DUCHOVNÍM RŮSTU zároveň plníme svou VESMÍRNOU ZKOUŠKU, která se stará o to, abychom nepřeháněli. Ve skutečnosti jde o ZKOUŠKU VESMÍRU v tom, jak dalece jsme ochotni jít si za svým, i když jsou nám stavěny do cesty překážky. Toto je většinou úkol, do jehož plnění se nám moc nechce, protože v tom cítíme svou nedokonalost a také vidíme, kolik času nám zabere všechny ty překážky překonat, ale pokud se odhodláme k překonávání překážek, dostane se nám odměny v podobě úcty druhých lidí. Pokud odmítáme plnit VESMÍRNOU ZKOUŠKU, pak se necháváme jen omezovat, míváme pocity viny a nedostatečnosti, přichází trest. VESMÍRNOU ZKOUŠKU si plníme, když překonáváme překážky, které se nám staví do cesty při DUCHOVNÍM RŮSTU, a tím získáváme zkušenosti a také přebíráme zodpovědnost za svůj život a konání.

To ale není všechno. Kromě toho máme ještě úkoly coby představitelé své generace.

 • PROBUZENÍ – Probuďte svou originalitu

Jako příslušníci své generace PROBOUZÍME svou originalitu prostřednictvím náhlých vhledů a vnuknutí. V určitém okamžiku se stane, že začneme toužit po tom být svobodným jedincem, osvobodit se od toho, co nás omezuje. K tomu, aby to tak mohlo být, PROBOUZÍME svou vlastní originalitu prostřednictvím náhlých vhledů a vnuknutí. Tyto náhlé vhledy se objeví jen na okamžik a zase zmizí, proto je nutné si je okamžitě zaznamenat. Nelze je předvídat, naplánovat, předem určit ani vysvětlit, každý má náhlé vhledy zcela specifické a unikání na základě svých zkušeností. PROBUZENÍM vlastní originality prostřednictvím náhlých vhledů a vnuknutí se tak každý člověk může stát informačním kanálem, kterým proudí informace z Kosmu-Vesmíru na planetu Zemi. Stačí si tyto náhlé vhledy a vnuknutí zapsat a předat je dále.

 • SJEDNOCOVÁNÍ – Sjednocujte se láskou! Všichni a všechno je hodno lásky

Jako příslušníci své generace se také SJEDNOCUJEME svým vlastním „Božským Já“ projevem „všeobjímající lásky“. Každý z nás disponuje energií, která představuje naši „božskou podstatu“. Kabala dala této části našeho „Já“ označení „Božské Já“. Právě toto je energie SJEDNOCENÍ, energie vycházející z lásky k sobě sama, k druhým lidem i ke všemu tomu, co nás obklopuje – lásky všeobjímající.

 • POSILOVÁNÍ – Hlubokou proměnou posílíte svou vlastní moc k ovládnutí svého života

Odhodláme-li se ke změně svých postojů a neplatných vzorců chování, můžeme jako příslušníci své generace také POSÍLIT svou moc k ovládnutí vlastního života.

Každé z těchto BOŽSTEV přísluší k jednomu propojení ŽIVOTNÍ OBLASTI a ENERGIE NAŠEHO ŽIVOTA a propojením těchto ŽIVOTNÍCH OBLASTÍ, ENERGIÍ NAŠEHO ŽIVOTA A BOŽSTEV dostaneme praktických a kompletních 12 KROKŮ KE SPLNĚNÍ SNŮ, které můžeme propojit i s vlastním životem. S tím vším se seznámíte v placené části INSPIRO-AKADEMIE na ÚROVNI 1.

Toto je samotný základ pro 12 univerzálních principů – 12 KROKŮ KE SPLNĚNÍ SNŮ.