City v našem životě – Vymezení citů, vztahů, práv a tělesnosti

                 City jsou přirozenou součástí našeho života a záleží jen na nás, jakou podobu a jaký projev těmto citům dáme. Ráda bych svým poselstvím přispěla k tomu, aby šlo o projev vycházející z nejhlubších pocitů vděčnosti a lásky vůči tomu, čeho se nám dostává a vyzařující to nejkrásnější, co v lidech vzbuzuje pozitivní pocity. Právě to je způsob, jak docílit toho, aby s toutéž intenzitou nešlo o destruktivní proces záště a nenávisti, jejichž samotnou příčinou jsou negativní zážitky a zkušenosti.

               V tuto chvíli je třeba se zastavit a říci si, že my všichni jsme hodni lásky a v srdci každého člověka je nutné lásku hledat a také nacházet, protože je to právě láska, co vzbuzuje pozitivní city – u dospělého člověka stejně jako u dítěte, protože i u dospělého člověka je ukryto jeho „vnitřní dítě“, které touží po tom dobrém a krásném, co přináší pozitivní pocity. Zde se seznámíme s tím, z čeho budeme vycházet.

City a vymezení citů – ZÁJMY, ZÁLIBY, DĚTI

City jsou přirozenou součástí života každého z nás a souvisí v první řadě s tím, jak projevujeme své pozitivní city při našich ZÁJMECH a ZÁLIBÁCH a také při kontaktu s dětmi. Všechno souvisí s tím, jak dalece máme možnost projevovat své pozitivní city, tedy můžeme-li se věnovat tomu, co nás těší a baví. Jsou to naše ZÁJMY a záliby, které učíme i své děti.

City a vymezení vztahů – BLÍZKÉ VZTAHY, PENÍZE DRUHÝCH LIDÍ

Pokud si uvědomujeme své zájmy a záliby a naučíme se projevovat své pozitivní city a pocity, pak nám projev těchto pozitivních citů a toho, co děláme s radostí a láskou, pomáhá i v BLÍZKÝCH VZTAZÍCH při vymezování našich partnerských vztahů, protože si uvědomujeme, že tytéž potřeby mají i druzí lidé, a tak jsme schopni a ochotni jim k tomu dát prostor. Pokud člověk nemůže dělat to, co ho baví a z čeho má radost, může se při kontaktu s druhými lidmi stát nepřející a dělat ve vztazích problémy – jednoduše proto, protože nesnese, aby se někdo jiný mohl cítit dobře a dělat to, co ho baví, když on sám to má zapovězeno. Pomůžeme-li druhým lidem tak, aby se mohli ve svém životě cítit dobře, může nám to pomoci také s „penězi druhých lidí“, tedy s placením faktur, úvěrů, složenek, daní atd… I v tomto případě je důležité, jak máme zvládnuté to, co souvisí s našimi zájmy a zálibami a také s našimi DĚTMI.

City a vymezení práv – PŘÁTELÉ

Pokud zvládneme problémy s PARTNERY při vymezování našich BLÍZKÝCH VZTAHŮ, pak jsme schopni zvládat i problémy, k nimž dochází při vymezování našich práv, která vymezujeme společně s našimi PŘÁTELI. Při vymezení svých práv jde o pravý opak toho, v čem projevujeme své pozitivní city a pocity. V tomto případě jde ovšem o to, dospět k rovnováze mezi zájmy a zálibami, které učíme i své děti, a schopností vymezit svá práva mezi PŘÁTELI, tedy ve skupině lidí, s nimiž sdílíme stejné ideály.

City a vymezení tělesnosti – FINANCE

Náš životní styl vychází z toho, jak jsme schopni projevovat své pozitivní city, ale záleží také na tom, jak vymezujeme svou tělesnost, tedy jaká je naše finanční situace. Dětem ve svém poselství předáváme také informaci o tom, jak nám to všechno pomohlo vyřešit finanční situaci pozitivním projevem energie, kterou uplatňujeme v oblasti FINANCÍ.

To, jak dalece uplatňujeme své pozitivní city v tom, co nás baví, se odráží také v tom, jaká je naše finanční situace. V tomto případě jde vždy o protipól k našim BLÍZKÝM VZTAHŮM, což souvisí i s tzv. „penězi druhých lidí“ – to jsou různé půjčky, úvěry, ale také faktury a složenky. I v tomto případě by měla zavládnout rovnováha mezi našimi vlastními FINANCEMI a PENĚZI DRUHÝCH LIDÍ – pokud nemáme dostatek financí, pak se většinou obracíme do protější oblasti, kde žádáme různé půjčky a úvěry. Pokud však chceme být finančně soběstační, pak je třeba uplatnit energii, která souvisí s našimi financemi a rovněž hledat „zlatou střední cestu“ mezi našimi FINANCEMI a PENĚZI DRUHÝCH LIDÍ.

City a sepětí s rodinou a původem – Objevení citů, vztahů, práv a tělesnosti

Další faktor, který hraje roli při předávání poselství (nejen vlastním) dětem, je energie, kterou jsme převzali od svých předků, protože i to ovlivňuje další oblasti našeho života. Nejvíce se to projevuje v těchto životních oblastech

City a objevení citů – RODINA, PŮVOD

S city se poprvé setkáváme v rodině a při kontaktu se svou matkou. Existuje energie, kterou přebíráme od svých předků a dostáváme ji od svých předků „do vínku“ jako něco, čím nás náš PŮVOD, a hlavně naši rodiče „vybavili do života“.

City a objevení vztahů – PARTNEŘI

Energii našeho vlastního původu dále rozvíjíme při kontaktu s druhými lidmi v partnerských vztazích.

City a objevení práv – SPOLEČNOST

Své zkušenosti z rodiny a z partnerských vztahů posléze promítáme při svém uplatnění ve SPOLEČNOSTI. To, čím nás vybavila naše rodina, je v přímém rozporu s tím, jak se máme uplatnit ve společnosti. I přes to, nebo možná právě proto, při uplatnění ve společnosti záleží na tom, jak dalece jsme byli „citově vyživováni“ ve své rodině. V tomto případě jde o „zlatou střední cestu“ mezi tím, čím nás vybavil náš původ a tím, co po nás chce společnost. V podstatě jde o to při svém uplatnění ve SPOLEČNOSTI zakomponovat i energii, kterou jsme převzali od svých předků.

City a objevení tělesnosti – OSOBNOST

To, jak se uplatňujeme ve SPOLEČNOSTI, souvisí také s tím, jaká jsme osobnost, tedy jakou energií disponujeme jako osobnost a jak s touto energií reagujeme na každou novou situaci. To je dáno znamením v 1.domu a zde hlavně na samotném počátku horoskopu narození, tzv. na Ascendentu. I zde hraje roli to, jak jsme byli přijati a citově vyživováni ve své rodině.

City a služba druhým lidem – Další rozšíření citů, vztahů, práv a tělesnosti

Zkušenosti z životních oblastí, o kterých jsme dosud hovořili, se promítají do životních oblastí, které souvisí s dalším rozšířením jednotlivých úrovní vnímání života. Začneme dalším rozšířením projevu našich citů, pokračujeme dalším rozšířením toho, co souvisí s našimi vztahy, s naším uplatněním ve SPOLEČNOSTI až se posléze propracujeme až k oblasti, ve které rozšiřujeme svou vlastní tělesnost.

To všechno právě proto, abychom si uvědomili náš vnitřní život na nehmotné – duševní úrovni.

City a rozšíření citů – SLUŽBA DRUHÝM LIDEM, KAŽDODENNÍ POVINNOSTI, ZDRAVÍ

I při naší službě druhým lidem, ve které dále rozšiřujeme to, co potřebujeme k přežití, jde o projev citů. Tato životní oblast nám napovídá, že naši „službu druhým lidem“ bychom měli vykonávat tak, abychom z toho měli dobrý pocit a abychom se cítili dobře, k čemuž je někdy nutné dát najevo i své negativní city a pocity (zlost, vztek, smutek, rozhořčení, nespokojenost), a to tak, aby to druhé lidi motivovalo ke změně postojů.

City a rozšíření vztahů – CIZINA, DALEKÉ CESTY, VÍRA, FILOZOFIE

V souvislosti s našimi vztahy jde také o to, co jsme se od druhých lidí naučili a čemu VĚŘÍME, a také o to, jaký je náš vztah k cizině, což souvisí i s DALEKÝMI CESTAMI.

City a rozšíření práv – NEVĚDOMÍ

 Pokud v sobě své city potlačíme, dostanou se do nevědomí a budou se nám i nadále nenásilně a velice slabě připomínat, dokud si je nezpracujeme

City a rozšíření tělesnosti – BLÍZKÉ OKOLÍ, VZDĚLÁNÍ

I v BLÍZKÉM OKOLÍ a při vzdělání je nutné brát v potaz citlivost

Zajímá vás, jaké je vaše POSELSTVÍ DĚTEM?

nebo